Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311), wprowadza zmiany w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599). Mowa o dodaniu art. 67 § 2c, obligującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do ustalenia w drodze rozporządzenia sposobu sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów przesyłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego lub z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Przygotowany przez resort finansów akt, ma uwzględniać bezpieczeństwo posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej oraz efektywność i skuteczność egzekucji.

Wprowadzone do u.p.e.a regulacje, umożliwiają doręczanie zawiadomień o zajęciu oraz innych pism przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku, gdy doręczona we wspomniany sposób informacja o zajęciu nie będzie zawierała podpisu upoważnionego pracownika czy pieczęci organu egzekucyjnego, niezbędne jest opatrzenie jej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nowe regulacje wymuszają jednak ustalenie sposobu sporządzania i doręczania dokumentów przesłanych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Rozporządzenie MF, mając na względzie zapewnienie zgodności z podstawowymi wymaganiami dla wymiany informacjami, przewiduje sporządzanie wspomnianego zawiadomienia w formacie pdf. Warto zaznaczyć, że w przyszłym roku planowana jest nowelizacja dopuszczająca również wykorzystanie formatu xml.

Akt ten przewiduje ponadto, że organ egzekucyjny przesyłać będzie dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienie o zajęciu i inne pisma, we wspomnianym formacie, z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej. Użycie ESP zagwarantuje, że przesyłane dokumenty zawierać będą podpis potwierdzony profilem zaufanym. Taki mechanizm zapewni bezpieczeństwo i wiarygodność przesyłanych pism.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r. Data ta, ma związek z wejściem tego dnia w życie ww. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

 

Czytaj także: