Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 1031). Rozporządzenie określa rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów na podstawie art. 80c i art. 80cc-80ce ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.).

Zgodnie z § 2 rozporządzenia dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a zatem pełen zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, udostępnia się Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Szefowi Biura Ochrony Rządu, sądom, prokuraturze, organom kontroli skarbowej, organom celnym i wywiadowi skarbowemu. Innym podmiotom udostępnia się dane z centralnej ewidencji pojazdów jedynie w zakresie niezbędnym do realizowania nałożonych na nie zadań (§ 3-12 rozporządzenia).

Ponadto rozporządzenie określa, jakie dane mogą zostać udostępnione właścicielowi pojazdu, posiadaczowi pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną oraz użytkownikowi pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu (§ 13 rozporządzenia) oraz osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które wykażą swój interes prawny (§ 14 rozporządzenia).

Rozporządzenie określa także, jakie dane (uniemożliwiające identyfikację osoby lub pojazdu) mogą być udostępnione do ponownego wykorzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych (§ 15 rozporządzenia).