Zamiast tego do wniosku dołączane będzie oświadczenie, które wnioskodawca złoży pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wynika to z opublikowanego w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji (Dz. U. poz. 675).

Doprecyzowano także przepisy dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie poręczenia lub gwarancji spłaty kredytu. Przyjęto, że dołącza się do niego kopię skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego za ostatni rok obrotowy. W rozporządzeniu dotychczas regulującym tę materię użyto sformułowania "za ostatni okres sprawozdawczy", które budziło wiele wątpliwości, ponieważ okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 30 czerwca 2012 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line