Ustawodawca wyszedł z założenia, że podstawą wpisu takiej hipoteki jest postanowienie o zabezpieczeniu, a jego odpis winien doręczyć obowiązanemu sąd prowadzący księgę wieczystą równocześnie z doręczeniem orzeczenia w przedmiocie wniosku o wpis hipoteki.

Obecnie postanowienie o objęciu nieruchomości zabezpieczeniem doręcza się obu stronom, co daje zobowiązanemu czas na jej zbycie przed wpisaniem do księgi wieczystej wzmianki o ustanowieniu hipoteki.