Najważniejsza proponowana zmiana kodeksu karnego w projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych to modyfikacja art. 115 § 20 k.k. poprzez zmianę górnej granicy wysokości kary jako przesłanki przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Granica ta zmieni się z dotychczasowych 5 lat do lat 3. Oznacza to, że pula czynów mogących być uznanymi za akt terroru się powiększy, bowiem w nowym brzmieniu za przestępstwo o charakterze terrorystycznym, przy spełnieniu pozostałych przesłanek, będzie można uznać czyn zagrożony karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności, czyli np.:

  • czynną napaść lub publiczne znieważenie Prezydenta RP (art. 135 § 1 i § 2 k.k.)
  • publiczne znieważenie głowy obcego państwa czy też akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa (art. 136 § 3 k.k.)
  • wywieranie wpływu na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego (art. 224 § 1 k.k.) czy też
  • zmuszanie funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej (art. 224 § 2 k.k.).


Należy tu przypomnieć, że aby czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo o charakterze terrorystycznym, musi być ponadto dokonany w celu:

  • poważnego zastraszenia wielu osób,
  • zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,
  • wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej.


Groźba popełnienia czynu cechującego się jednym z ww. celów także kwalifikuje taki akt do uznania go za przestępstwo o charakterze terrorystycznym (oczywiście przy spełnieniu przesłanki zagrożenia karą co najmniej - w nowym brzmieniu - 3 lat pozbawienia wolności).

Inna projektowana zmiana w obrębie kodeksu karnego to m.in. penalizacja stadium przygotowania do popełnienia przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych (określonych w art. 117, art. 118, art. 118a, art. 120, art. 122-125 k.k.).

Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w tym kodeksu karnego (nr druku 516), został 20 maja br., po I czytaniu w Sejmie, skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Obrony Narodowej.

Przy obecnym tempie prac legislacyjnych, w szczególności nad projektami rządowymi, nowej definicji czynu o charakterze terrorystycznym spodziewajmy się w najbliższym czasie.

Opracowanie: Małgorzata Sowa-Grajewska, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl