Trzy ustawy: o sądach powszechnych, Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym zostały uchwalone w czwartek i od razu trafiły do prac w Senacie.

Nowelizacja ustaw: o ustroju sądów powszechnych, SN i o KRS zakłada m.in., że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego rady może zwołać najstarszy wiekiem członek KRS będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku.

I prezes SN zwoła pierwsze posiedzenie KRS>>

Po nowelizacji KRS będzie mogła odmówić zgody większością dwóch trzecich głosów, co będzie wiążące dla ministra. Nowelizacja zrównuje standardowy wiek przejścia w stan spoczynku do 65 lat dla sędziów kobiet i mężczyzn, ale pozostawia kobietom możliwość wyboru i wcześniejszego przejścia w stan spoczynku po ukończeniu 60 lat, niezależnie od stażu pracy.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. wprowadzenie osobnego budżetu Izby Dyscyplinarnej SN, którym - bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody pierwszego prezesa SN - będzie dysponował prezes kierujący tą izbą.

Nowela zawiera także regulację, mającą zagwarantować, że obsadzenie stanowisk I prezesa SN lub prezesa SN nastąpi w trybie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Trzecia nowela - dotycząca Trybunału Konstytucyjnego - przewiduje publikację trzech wyroków, które sama ustawa określa jako: "rozstrzygnięcia podjęte z naruszeniem przepisów poprzednich ustaw".

Ustawa ws. publikacji trzech wyroków TK uchwalona>>

Służąc rządom dobrego prawa>>