We wrześniu 2006 roku Prezes UOKiK wydał decyzję, w której uznał, że samorząd architektów stosował praktyki ograniczające konkurencję na rynku. Uchwalone przez Izbę Zasady Etyki Zawodu zawierały postanowienie, które uniemożliwiało członkom korporacji oferowanie usług architektonicznych w drodze przetargu, gdy jedynym kryterium oceny prac jest cena.

Przynależność do izby zrzeszającej przedstawicieli tego zawodu zaufania publicznego jest obligatoryjna, a przetarg jest najpowszechniejszym trybem pozyskiwania przez nich zleceń, przy czym w zdecydowanej większości jedyne kryterium wyboru oferty stanowi cena. Kwestionowane postanowienie eliminowało możliwość sprzedaży prac zarówno przez niezależnych architektów, jak i biura projektowe w opisanym trybie.

Prezes UOKiK uznał działanie korporacji za praktykę ograniczającą konkurencję i nałożył na nią karę pieniężną w wysokości 215 tysięcy złotych. Samorząd odwołał się od decyzji Urzędu do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w wydanym 19 września 2007 roku wyroku podtrzymał rozstrzygnięcie UOKiK. Następnie Izba Architektów złożyła apelację do Sądu Apelacyjnego, który w wydanym dziś wyroku również potwierdził ustalenia Urzędu. Sąd zmienił jednak wysokość kary finansowej nałożonej na Izbę i obniżył jej wysokość do 50 tys. zł. Po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku Urząd rozważy możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego w tym zakresie.

Jeszcze w trakcie prowadzonego przez Prezesa UOKiK postępowania samorząd architektów zmienił kwestionowane przez Urząd postanowienia. Jednak również zmodyfikowane klauzule budziły zastrzeżenia, co do zgodności z prawem antymonopolowym. UOKiK rozważał możliwość wszczęcia odrębnego postępowania w tej sprawie. Ostatecznie Izba Architektów podjęła decyzję o zawieszeniu obowiązywania kwestionowanych przez UOKiK postanowień do czasu uchwalenia nowelizacji Kodeksu Etyki Zawodu Architekta.

Oficjalne źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów