W dotychczasowym stanie prawnym przepisy ustawy z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) nie nakładały na sądy gospodarcze obowiązku wpisywania z urzędu do CEIDG danych podmiotów uprawnionych do działania na rzecz przedsiębiorcy w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Sądy zobowiązane były wpisywać do CEIDG jedynie informacje o ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego bądź też o otwarciu i ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255) dokonuje nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów poprzez wprowadzenie obowiązku wpisywania z urzędu danych syndyka działającego w ramach postępowania upadłościowego, a także nadzorcy lub zarządcy – podmiotów działających na rzecz przedsiębiorcy w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Wprowadzana zmiana ma sprzyjać poprawie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Zmiana przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w powyższym zakresie nastąpi z dniem 1 kwietnia 2017 r.

LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami