Jak informuje kancelaria, zakończony prawomocnie spór pomiędzy beneficjentem – polskim przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie obróbki skrawaniem a instytucją pośredniczącą - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, dotyczył odmowy wypłaty dofinansowania ze środków europejskich.

Przedsiębiorca zrealizował projekt inwestycyjny, w ramach którego nabył innowacyjne maszyny do obróbki skrawaniem oraz rozpoczął produkcję, zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z instytucją pośredniczącą. Instytucja po zakończeniu projektu wypowiedziała umowę i w ciągu ponad sześciu lat sporu konsekwentnie odmawiała wypłaty całości dofinansowania na rzecz klienta, powołując się na brak innowacyjności zakupionych maszyn, nieprawidłowości w zamówieniach czy nieosiągnięcie niektórych wskaźników projektu.

Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który zmienił zaskarżony wyrok sądu I instancji i w całości uwzględnił roszczenie klienta. W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd zgodził się z zarzutami apelacji, stwierdzając, że dowody przeprowadzone w sprawie m.in. zeznania świadków i opinie trzech biegłych (powołanych m.in. na okoliczność innowacyjności maszyn) nie potwierdzają zarzucanych nieprawidłowości, a ewentualne niewielkie uchybienia w zakresie niepełnego osiągnięcia wskaźników mających dla projektu drugorzędny charakter nie mogą uzasadniać odmowy wypłaty dofinansowania. Ze strony Crido Legal sprawę prowadzili prawnicy:  Krzysztof Brysiewicz, Milena Różyc i Agnieszka Rzemieniewska.   


- Wygrana sprawa jest przede wszystkim świadectwem wielkiej determinacji naszego klienta, który nie poddał się i przez ponad sześć lat dochodził swoich racji przed sądem. Jednocześnie, jak pokazuje jego przykład, taki upór może się opłacić, instytucje udzielające dofinansowania nie zawsze mają rację i często podchodzą do realizacji projektów w sposób zbyt sformalizowany. Wyrok Sądu Apelacyjnego tymczasem jest już kolejnym, istotnym głosem sądów powszechnych potwierdzającym, że ocena prawidłowości realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich nie może być mechaniczna i powinna mieć charakter wszechstronny, a także uwzględniać osiągnięcie głównych celów projektu - komentuje pełnomocnik procesowy beneficjenta, radca prawny Krzysztof Brysiewicz, senior associate w Kancelarii Crido Legal.
Dodaje również, że rozwiązanie umowy o dofinansowanie czy nałożenie korekty finansowej nie zawsze musi być uzasadnione, warto zatem za szybko nie rezygnować z dochodzenia swoich praw.