W 2011 r. ponownie wzrosła liczba spraw wniesionych i rozstrzyganych przez trzy sądy składające się na Europejski Trybunał Sprawiedliwości i przez nie rozstrzygniętych (1.569 nowych spraw). Dla Trybunału taki wzrost liczby spraw, świadczący o zaufaniu sądów krajowych i podmiotów prawa pokładanym w sądach Unii może stanowić jedynie powód do zadowolenia. Jednakże takiego wzrostu liczby spraw nie udaje się w pełni wchłonąć pomimo rekordowej wydajności pracy (1.518 spraw zakończonych w 2011 r.).
Pierwszy z trzech sądów składających się na ETS - Trybunał Sprawiedliwości - zakończył w ubiegłym roku 638 spraw, co oznacza wzrost o ponad 10% w stosunku do zeszłego roku (574 spraw zakończonych w 2010 r.). Do Trybunału wpłynęło w 2011 r. 688 nowych spraw, co stanowi znaczący wzrost w stosunku do 2010 r. (631 nowych spraw) i po raz dziesiąty z rzędu najwyższą ich liczbę w historii Trybunału. Podobnie rzecz się ma w przypadku wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Liczba spraw prejudycjalnych, które wpłynęły w tym roku, po raz trzeci z rzędu jest wyższa niż wcześniej, a w stosunku do 2009 r. wzrosła o niemal 41% (423 spraw w 2011 r. w porównaniu do 302 spraw w 2009 r.).
W odniesieniu do czasu trwania postępowań, dane statystyczne są zasadniczo równie pozytywne jak w poprzednim roku. W odniesieniu do odesłań prejudycjalnych średni czas rozpatrywania sprawy wynosi 16,4 miesiąca (w porównaniu do 16 miesięcy w 2010 r.). Jeśli chodzi o skargi bezpośrednie i odwołania, średni czas rozpatrywania sprawy wynosił, odpowiednio, w 2011 r. - 20,2 (!) miesiąca oraz 15,4 miesiąca (w porównaniu do 16,7 miesiąca i 14,3 miesiąca w 2010 r.).
W przypadku drugiego z organów składających się na ETS - Sądu (dawniej - Sądu Pierwszej Instancji) całkowita liczba 722 nowo zarejestrowanych spraw stanowi wzrost o blisko 15% w stosunku do 2010 r. (636 nowych spraw), w którym to roku ich poziom i tak już osiągnął niespotykane wcześniej rozmiary. Podobnie, nadzwyczajny postęp w zakresie liczby rozstrzygniętych spraw (+ 35%) – będący owocem dogłębnych reform wprowadzonych przez Sąd – świadczy o wielkiej intensywności pracy sądu, której wynikiem było 714 zakończonych spraw (wobec 527 w 2010 r.), do których należy doliczyć jeszcze 52 postępowania w przedmiocie zastosowania środków tymczasowych.
Szereg okoliczności nie pozwala jednak zagwarantować, że tempo narzucone w 2011 r. będzie można konsekwentnie utrzymywać w kolejnych latach. Należy więc kontynuować reformy – proceduralne i strukturalne – tak, aby Sąd mógł nie tylko stawić czoła stałemu wzrostowi liczby spraw, lecz również zmniejszyć zaległości. Należy bowiem zauważyć, że pomimo przedstawionych powyżej wyników, liczba spraw w toku ponownie w tym roku zwiększyła się, sięgając 1.308 spraw, a średni czas trwania postępowania wynosił 26,7 miesiąca (w porównaniu do 24,7 miesiąca w 2010 r.).
Statystyki sądowe ostatniego z organów sądowych ETS - Sądu do spraw Służby Publicznej - również wykazują w 2011 r. ponowny znaczny wzrost liczby nowych spraw (159) w stosunku do ubiegłego roku (139), który to rok i tak cechował się istotnym wzrostem wniesionych skarg (111 w 2008 r. i 113 w 2009 r.). Liczba zakończonych spraw (166) jest z kolei znacznie wyższa od zeszłorocznej (129) i stanowi najlepszy wynik ilościowy Sądu do spraw Służby Publicznej od chwili jego utworzenia. Należy również zauważyć, że średni czas trwania postępowania uległ znacznemu skróceniu (14,2 miesiąca w 2011 r. w porównaniu do 18,1 miesiąca w 2010 r).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.curia.europa.eu, stan z dnia 20 lutego 2012 r.