Zgodnie z wnioskiem spółki Selvita, 3 września 2012 r. do alternatywnego systemu obrotu wprowadzono 551.066 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej czterdzieści groszy każda.
Jak informuje kancelaria - papiery  zostały wyemitowane w związku z przejęciem przez Selvita udziałów w BioCentrum.
Akcje mają 5,27 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 3,8 proc. udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Kancelaria Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy  specjalizuje się m.in. w obsłudze rynku kapitałowego i obrotu papierami wartościowymi.

Źródło: polskiprawnik.pl