W wywiadzie, jaki adw. Boszko udzielił "Rzeczpospolitej", znalazło się szereg krtytycznych uwag o pracy Naczelnej Rady Adwokackiej. Więcej>>>
W wywiadzie znalazły się m.in. stwierdzenia, że decyzje często podejmowane są „przez niektórych członków prezydium” jednoosobowo, bądź w wąskim gronie.
Wywołani w ten sposób "niektórzy członkowie"  Prezydium NRA postanowili zareagować na te zarzuty.

Niżej podpisani członkowie Prezydium NRA, po zapoznaniu się z wypowiedziami sekretarza NRA adw. Krzysztofa Boszko /Rzeczpospolita z dnia 26 września 2013 r. str. C3/ stwierdzamy co następuje:
1/ Ostatnie posiedzenie Prezydium NRA odbyło się w dniu 23 września 2013 r. Ani w jego trakcie, ani wcześniej adw. Krzysztof Boszko nie informował o podjętej decyzji kandydowania na stanowisko Prezesa NRA. Zarówno w tym dniu, jak i poprzednio nie zgłaszał żadnych uwag /czy to ogólnych, czy też personalnych/ w zakresie sposobu procedowania przez Prezydium NRA, w szczególności co do sposobu podejmowania przez Prezydium NRA decyzji, w tym w kwestiach finansowych. Kolega Krzysztof Boszko nie kwestionował również przyjętego podziału zadań i kompetencji między poszczególnych członków Prezydium NRA.
2/ Wyrażamy stanowcze przekonanie, że wszystkie decyzje podejmowane były przez Prezydium NRA w sposób przejrzysty i transparentny, zgodnie z zasadami kolegialności podejmowania decyzji, po wysłuchaniu stanowisk członków Prezydium, czy też obecnych gości, zaś naszym celem było wyłącznie dobro Adwokatury. Nikt nigdy nie był ograniczany w prawie wypowiedzi lub przedstawiania swojego stanowiska. Znakomita większość uchwał była wynikiem konsensusu i jednomyślności, również z udziałem sekretarza NRA adw. Krzysztofa Boszko.
3/ Jesteśmy głęboko zaskoczeni stawianiem pod adresem bliżej nieoznaczonych „niektórych członków prezydium” nieusprawiedliwionych i krzywdzących zarzutów. W żaden sposób nie uzasadnia takich zarzutów rozpoczęta właśnie przez kolegę Krzysztofa Boszko kampania wyborcza o fotel Prezesa NRA. Nie tak wyobrażamy sobie sposób prowadzenia kampanii na najważniejsze stanowisko w Adwokaturze.
4/ Pozostajemy w przekonaniu, że podczas posiedzenia plenarnego NRA w Krakowie będziemy mogli zająć merytoryczne stanowisko i odeprzeć rzucone pod naszym adresem oskarżenia.

(-) adw. Małgorzata Gruszecka, (-) adw. Ewa Krasowska, (-) adw. Krzysztof Komorowski, (-) adw. Zenon Marciniak, (-) adw. Mirosława Pietkiewicz, (-) adw. Jacek Trela, (-) adw. Andrzej Zwara