W fazie pisemnej postępowania Polska przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym przepisy dyrektyw nie pozwalają na nałożenie takich obowiązków.
Podczas rozprawy pełnomocnik Polski podkreślił, że nałożenie na dostawców usług internetowych obowiązku wprowadzenia, w stosunku do wszystkich swoich klientów, w celach zapobiegawczych i na wyłączny koszt tych dostawców, systemu filtrowania wszystkich połączeń elektronicznych, a następnie zablokowania transferu plików, spowoduje bardzo poważne konsekwencje finansowe i organizacyjne dla całej branży telekomunikacyjnej. Związane jest to z faktem, iż ograniczenie dostępu nie może dotyczyć każdego przypadku bezpośredniej wymiany plików. Pełnomocnik podkreślił, że serwisy peer-to-peer, umożliwiające wymianę plików, nie są same w sobie nielegalne.
Pełnomocnik podniósł też, że interesy twórców, dostawców dostępu do internetu oraz usługobiorców powinny być odpowiednio wyważone, a nakazanie przez sąd stosowania filtrów i blokad może spowodować nadmierne wzmocnienie pozycji wytwórców treści chronionych ze szkodą dla pozostałych grup. Wiąże się to też z ograniczeniem praw konsumentów, zarówno do prywatności komunikacji, jak i tych związanych z dozwolonym użytkiem osobistym. Wygeneruje też, po stronie dostawców dostępu do Internetu, koszty nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do potencjalnych korzyści płynących z takiego rozwiązania.
W konkluzji pełnomocnik stwierdził jednoznacznie, że na pytanie zadane przez sąd krajowy Trybunał powinien udzielić odpowiedzi negatywnej.
W rozprawie brali również udział pełnomocnicy reprezentujący strony postępowania przed sądem krajowym, Internet Service Provider Association (ASBL), Komisję Europejską, Belgię, Czechy oraz Włochy. Sąd nie określił na rozprawie daty ogłoszenia wyroku w sprawie. Opinia rzecznika generalnego ma zostać wydana 4 kwietnia 2011 roku.
(sprawa C-70/10 Scarlet Extended)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.polskawue.gov.pl, stan z dnia 2 lutego 2011 r.