Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zdecydował o postawieniu zarzutów w związku z doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzania mieniem Skarbu Państwa w łącznej kwocie ponad 370 tysięcy złotych.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, zebrany w postępowaniu materiał dowodowy – w postaci licznych dokumentów i zeznań świadków – jednoznacznie wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez biegłego sądowego z zakresu medycyny Czesława Ch.

Z tego powodu dziś we wtorek 6 grudnia br. prowadzący postępowanie prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut oszustwa z art. 286 par. 1 kodeksu karnego. Przepis ten mówi o doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie jej w błąd i w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Poszkodowanym jest w tym przypadku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia.

Doszło do fałszerstwa i oszustwa
Według prokuratury, ze zgromadzonych dowodów wynika, że podejrzany – kierujący zespołem pracujących na rzecz sądu biegłych – wypełniał w ich imieniu, ale bez ich wiedzy co do treści, rachunki i kartę pracy biegłych. Fałszował przy tym rzeczywisty czas pracy biegłych, a także fałszował nakład ich pracy, co posłużyło do przedstawienia sądowi drastycznie zawyżonej wyceny.

LEX Navigator Postępowanie Karne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Karne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami

Współpracujący z Czesławem Ch. biegli zeznali, że przekazywali mu podpisane w większości in blanco rachunki, a podejrzany samodzielnie wpisywał informacje dotyczące kosztów, czasu pracy i podejmowanych przez nich czynności, które nie miały pokrycia w rzeczywistości. Z zeznań biegłych wynika, że nie udzielali takich informacji podejrzanemu, on sam się o to nie zwracał, a ponadto w czasie sporządzania ekspertyzy nie ewidencjonowali czasu swojej pracy ani podejmowanych działań.

Sąd zapłacił za dużo
Karta pracy biegłych, którą podejrzany przedstawił wraz z fakturą VAT Sądowi Rejonowemu dla Krakowa Śródmieścia, zawierała zatem nieprawdziwe informacje, które wprowadzały w błąd w zakresie faktycznej liczby przepracowanych przez biegłych godzin, zakresu wykonanych czynności i ich kosztów. W rezultacie takich działań biegłego sąd dokonał nienależycie wysokiej zapłaty.

W ocenie prokuratury podejrzany wyczerpał  swoimi działaniami znamiona przestępstw z art. 271 par. 3 kodeksu karnego i art. 273 kodeksu karnego i art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego i w związku z art. 12 kodeksu karnego.

30 tysiące złotych poręczenia majątkowego
Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego biegłego Czesława Ch. prokurator z Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej postanowił zastosować wobec niego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Najpóźniej do dnia 13 grudnia 2016 roku podejrzany musi wpłacić kwotę 30 tysięcy złotych tytułem poręczenia majątkowego.
Podejrzany Czesław Ch. został również zawieszony w wykonywaniu czynności służbowych Kierownika Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej i Toksykologii Sądowo-Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.