Celem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu będzie m.in. dostosowanie polskich przepisów do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20.05.2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE. Przy pracach projektowych uwzględniono również zalecenia kierowane pod adresem krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu przez Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – MONEYVAL, zawarte w raporcie z przeprowadzonej w 2013 r. ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z dużą ilością zmian, które musiałyby być wprowadzone do obecnie obowiązującej ustawy z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2016 r. poz. 299), zdecydowano się na opracowanie projektu nowej ustawy.

W nowym akcie prawnym znajdą się m.in. przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego. Zmienione zostaną przepisy dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków, natomiast zasady współpracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem mają być określone bardziej precyzyjnie. Zmianie ulegną także przepisy dotyczące kontroli instytucji obowiązanych i sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie ustawą.

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – zgodnie z przepisami dyrektywy 2015/849 – określi również zasady nakładania kar pieniężnych na instytucje obowiązane za brak wypełniania obowiązków nałożonych ustawą, a także ich wysokość. Obecnie ustawa z 2000 r. wskazuje, że wysokość takich kar nie może przekroczyć limitu 750.000 zł (a w przypadku niezapewnienia pracownikom odpowiedniego szkolenia – 100.000 zł). Przepisy nowej ustawy zakładają, że maksymalna kara pieniężna w przypadku określonych osób prawnych wyniesie równowartość 5.000.000 euro lub 10% całkowitego rocznego obrotu.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.