Jak informuje ministerstwo, projektowana regulacja kompleksowo unormuje kwestię stwierdzania zgonu, związanej z tym faktem organizacji systemu ochrony zdrowia, a także zasady finansowania osób wykonujących te czynności.

O ustanowienie instytucji koronera apelował wielokrotnie Rzecznik Praw Obywatelskich, który postulował podjęcie działań legislacyjnych, których następstwo miała stanowić nowelizacja ustawy z 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 3 sierpnia 1961 roku w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. Nr 39, poz. 202).

Minister zdrowia w piśmie z 13 czerwca 2014 roku zapewnił o pracach nad nowelizacją ustaw, która jednak nie doszła do skutku. Natomiast minister sprawiedliwości w piśmie z 10 marca 2015 roku uznał, że nie widzi potrzeby wprowadzania instytucji koronera. W kolejnym wystąpieniu do ministra zdrowia z 23 grudnia 2015 roku, Rzecznik Praw Obywatelskich na skutek niepokojących doniesień prasowych, ponownie zaapelował o przeprowadzenie niezbędnych zmian w obowiązujących przepisach.

W odpowiedzi z 19 stycznia 2016 roku minister zdrowia stwierdził, że brzmienie przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz jej aktów wykonawczych budzą wątpliwości interpretacyjne oraz wymagają doprecyzowania. Wskazują na to jednostki samorządu terytorialnego, występując między innymi do ministra właściwego do spraw zdrowia z postulatem uregulowania kwestii spornych oraz uzupełnienia o rozwiązania merytoryczne odnośnie do niektórych przepisów.

Z informacji ministra zdrowia wynika też, że Główny Inspektor Sanitarny został upoważniony do opracowania projektu nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Minister zdrowia poinformował również, że z dniem 29 października 2015 roku weszło w życie zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. Urz. MZ. poz. 68).

- Kolejne kontrowersyjne informacje prasowe oraz pojawiające się w praktyce ratowniczej problemy skłaniają do postawienia pytania o kompleksowość obowiązujących regulacji prawnych oraz pilnego przyjęcia rozwiązań funkcjonujących w innych państwach w postaci instytucji koronera lub lekarza orzecznika – stwierdza dr Aleksandra Wentkowska, pełnomocnik terenowy RPO w Katowicach. Dr Wentkowska przyznaje, że instytucja ta nie wypełni wszystkich braków w regulacjach związanych ze stwierdzeniem zgonu, ale może przynajmniej ukierunkować, uściślić i zgrupować odpowiedzialność za orzeczenie o zgonie w zakresie kompetencji jednej osoby (instytucji).

Już obecnie w kilku miejscowościach starostowie zdecydowali o powierzeniu lekarzom zadań koronera w oparciu o środki samorządowe. Takie osoby zostały dotychczas wyznaczone przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu w 11 samorządach na Podkarpaciu. Nowa procedura sprawdza się również w Łodzi, Opolu czy Będzinie. W Piotrkowie Trybunalskim Urząd Miasta ma podpisane umowy z pięcioma lekarzami, do których kontakty otrzymała Policja i Straż Miejska.