Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów zmienianego rozporządzenia do stosowanej praktyki oraz obowiązującego stanu prawnego, podyktowane zmianami w ustawie z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2062) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316).

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpi zaktualizowanie wykazu grup zawodowych pozostających poza podległością służbową dyrektora sądu, będącego dysponentem odpowiednio budżetu sądów na obszarze apelacji oraz dysponenta trzeciego stopnia (definiowanego w § 2 pkt 6 zmienianego rozporządzenia).

W rozporządzeniu uszczegółowiono kwestię dotyczącą możliwości dokonywania przeniesień wydatków w ramach budżetów sądów z uwagi na posiadanie przez Ministra Sprawiedliwości uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie wykonywania budżetu w części odpowiadającej sądom powszechnym.

Nowelizacja przyznaje dyrektorom sądów apelacyjnych uprawnienia do dokonywania przeniesień, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków w projektach planów finansowych i w planach finansowych wydatków podległych dysponentów trzeciego stopnia, w ramach limitu określonego w projekcie planu finansowego i w planie finansowym dla sądów na obszarze apelacji oraz z zachowaniem klasyfikacji budżetowej wydatków. Ma to na celu usunięcie wątpliwości wskazanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w kwestii uprawnień dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji do dokonywania takich operacji.

Wejście w życie przedmiotowych zmian spowoduje dostosowanie regulacji do stanu faktycznego w zakresie trybu przekazywania środków budżetowych na wydatki jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego poprzez wprowadzenie zasady bezpośredniego przekazywania środków na wydatki, na rachunki bieżące dysponentów budżetu sądów na obszarze apelacji z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Istotną zmiana jest zwolnienie tzw. sądów funkcjonalnych, w których nie ma stanowiska dyrektora i głównego księgowego, z obowiązku sporządzania pomocniczych sprawozdań finansowych. Zmiana podyktowana jest brakiem możliwości prawnych do sporządzenia i tym samym przekazywania sprawozdań finansowych przez sądy funkcjonalne, które ze względu na swoją formę prawna nie są jednostkami zobowiązanymi do stosowania ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047), a zatem nie mają na jej podstawie obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych. Obowiązki w zakresie gospodarki finansowej tych sądów wykonują bowiem dyrektorzy sądów okręgowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie 21 lutego 2017 r.