Rozporządzenie reguluje przede wszystkim kwestie podejmowania w systemie teleinformatycznym czynności związanych z funkcjonowaniem sp. z o.o.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie zmienionego upoważnienia ustawowego zawartego w art. 1571 § 6 k.s.h. Zmiana w/w upoważnienia została dokonana ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

W związku ze zmianą (rozszerzeniem) upoważnienia ustawowego, projektowane rozporządzenie, oprócz dotychczasowych regulacji dotyczących sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki, umożliwia wykonywanie za pomocą tego systemu także innych czynności związanych z funkcjonowaniem spółki z o.o. (tak jak ma to miejsce w przypadku spółki jawnej i komandytowej).

LEX Navigator Prawo Handlowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Prawo Handlowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami

Projektowane regulacje mają na względzie ułatwienie dokonywania czynności dotyczących spółki z o.o. przy jednoczesnym zapewnieniu sprawności postępowania oraz ochrony bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, a także zabezpieczenia danych zgromadzonych w systemie, w tym danych osobowych.

Dotychczasowe rozporządzenie wydane na podstawie art. 1571 § 6 k.s.h. utraci moc najpóźniej z dniem 8 stycznia 2017 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl