Pozwany w postępowaniu nakazowym też odzyska część opłaty
Senat postanowił wnieść do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Projekt noweli zakłada, że w przypadku zawarcia ugody przed sądem orzekającym w następstwie skutecznego wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty obie strony otrzymają zwrot sumy odpowiadającej połowie opłaty pobranej za wniesienie zarzutów od nakazu.

Celem zmiany jest dostosowanie przepisów do postulatów wskazanych w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2014 r. (sygn. akt S4/14). Trybunał zwrócił uwagę, że w obecnym stanie prawnym strona inicjująca postępowanie na ogół odzyskuje wniesioną opłatę, jeżeli zawrze ugodę z przeciwnikiem. Takiego prawa nie ma natomiast pozwany w przypadku wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty, mimo że uiścił aż 3/4 opłaty za wniesienie pisma. Dzieje się tak dlatego, że przepis w literalnym brzmieniu przewiduje zwrot opłaty za pismo wszczynające postępowanie w instancji, a za takie nie uznaje się zarzutów od nakazu zapłaty, ponieważ sprawę rozstrzyga ten sam sąd.

Sąd da szansę na uzupełnienie skargi kasacyjnej
Chodzi o nowelizację ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zmiana dostosuje przepisy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 29 lipca 2014 r. (sygn. akt SK 22/11)). Trybunał uznał, że odrzucenie skargi kasacyjnej skierowanej do NSA bez wezwania do usunięcia jej braków narusza prawo do sądu oraz konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa.

Senacki projekt noweli zakłada, że sąd wezwie do usunięcia braków skargi kasacyjnej złożonej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, a odrzuci ją dopiero po bezskutecznym upływie terminu (7 dni). Analogiczna zmiana miałaby zostać wprowadzona do kodeksu postępowania cywilnego.