Od 4 marca 2010 r. obwowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze (Dz. U. 25, poz. 129). Rozporządzenie ma na celu m.in. zapewnienie właściwego raportowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o sytuacji finansowej podmiotów prowadzących działalność maklerską.
Nowa regulacja ma zapewnić przekazywanie informacji dotyczących prowadzonej przez firmę inwestycyjną działalności i jej sytuacji finansowej, w tym w przypadku domu maklerskiego - informacji dotyczących przestrzegania przez ten dom maklerski adekwatności kapitałowej, oraz zdarzeń mogących mieć wpływ na prowadzoną przez nią działalność lub jej sytuację finansową.
Wejście w życie rozporządzenia przyczyni się również do zwiększenia przejrzystości rynku ze względu na ujednolicenie na całym obszarze Unii Europejskiej obowiązków sprawozdawczych w zakresie raportów o zawieranych transakcjach.

 Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line