Sprawa ma charakter precedensowy. Po raz pierwszy w historii sąd europejski rozpatrywał przypadek, w którym polski przedsiębiorca został ukarany przez Komisję Europejską za udział w międzynarodowym kartelu. Jest to także pierwsza - prowadzona przez polski zespół prawników - wygrana sprawa w tego typu postępowaniu.
- Materiał dowodowy nie pozostawiał żadnych wątpliwości co do niewinności mojego klienta. Zarzut przeciwko niemu oparto na niczym nieuzasadnionych domniemaniach opartych na wzajemnie sprzecznych założeniach co do stanu faktycznego. Natomiast z punktu widzenia prawnego, doświadczenia zebrane w trakcie wieloletniej batalii sądowej stanowią nieocenione źródło wiedzy na temat praktyki funkcjonowania organów unijnych, którą będziemy mogli wykorzystywać w doradztwie dla innych naszych klientów - komentuje decyzję sądu w Luksemburgu radca prawny Marcin Kolasiński, który doradzał Trade-Stomil w postępowaniu odwoławczym.
Orzeczenie Sądu Unii Europejskiej to finał sprawy ciągnącej się od 2003 roku, kiedy to rozpoczęło się śledztwo w sprawie domniemanego kartelu firm działających na rynku kauczuku butadienowego i emulsyjnego kauczuku butadienowo-styrenowego. Eni, Bayer, Shell, Dow, Polimeri, Unipetrol oraz łódzki Trade-Stomil miały uzgadniać warunki sprzedaży i dostaw kauczuku używanego do produkcji opon. W efekcie procesu, w 2006 roku Komisja Europejska ukarała grzywną wszystkich przedsiębiorców, poza niemieckim Bayerem, który skorzystał z wniosku leniency i poinformował o całej sprawie. Grzywna dla Trade-Stomil opiewała na 3,8 mln euro. Łączna suma zasądzonych grzywien wyniosła 519 mln euro i była drugą w tym czasie pod względem wysokości karą, jaką kiedykolwiek Komisja Europejska nałożyła w sprawie kartelowej (największą grzywna dotyczyła zmowy firm farmaceutycznych). Wyrok był zaskoczeniem dla Trade-Stomil, dlatego spółka odwołała się od decyzji Komisji Europejskiej.

Unijne prawo konkurencji
Unijne prawo konkurencji to jedna z najważniejszych regulacji prawnych i fundament funkcjonowania przedsiębiorców na rynkach Unii Europejskiej. Jedną z jej podstawowych zasad jest zakaz karteli, czyli wszelkiego rodzaju praktyk, umów czy nieformalnych porozumień, które naruszają zasady konkurencji między przedsiębiorcami i w konsekwencji wpływają na handel pomiędzy państwami członkowskimi UE. Kartele w Unii Europejskiej są nielegalne na mocy artykułu 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Silny nacisk na przestrzeganie i egzekwowanie prawa konkurencji wynika m.in. z idei jaka przyświeca działaniu europejskiej wspólnoty, a mianowicie dążeniu do jednolitego rynku wewnętrznego.
Istotną rolę we wdrażaniu i egzekowaniu prawa konkurencji pełni Komisja Europejska. Orzeczenia Komisji Europejskiej nie są jednak ostateczne, a przedsiębiorcy mają możliwość odwołania się do Sądu Unii Europejskiej i do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
W ostatnich dziesięciu latach Komisja Europejska nałożyła kary na przedsiębiorców będących członkami karteli w wielu różnych branżach. Do największych tego typu postępowań należały zmowa producentów szyb samochodowych, producentów gazu czy producentów wind i schodów ruchomych.