Aplikanci z Rzeszowa przypominają w swojej petycji  do ministra, że obowiązująca obecnie forma egzaminu adwokackiego została ustanowiona nowelizacją z 20 lutego 2009 r. ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie. Oznacza to, że zasady egzaminacyjne zmienione zostały po odbyciu przez nas 2,5 roku z 3,5-letniej aplikacji – piszą autorzy listu. Jednocześnie zwracają uwagę na fakt, że ta ustawa ustanowiła wyjątek od nowo wprowadzonych zasad egzaminacyjnych umożliwiając aplikantom, którzy zdawali egzamin na aplikację w grudniu 2005 r., zdawanie egzaminu zawodowego w oparciu regulację sprzed nowelizacji. - Była to grupa aplikantów, która odbywała szkolenie tożsame z naszym a różnice czasowe w naborze i szkoleniu pomiędzy obiema grupami wynoszą zaledwie pół roku – piszą aplikanci.
Ich zdaniem nie ulega wątpliwości, że tworząc ten wyjątek ustawodawca kierował się racjonalizmem, zasadą ochrony interesów będących w toku wynikającą  z art. 2 Konstytucji, jak również zasadą stabilności prawa (zasad egzaminacyjnych) wyrażoną choćby w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 2006 r. (sygn. akt K 6/06). - Słusznym celem ustawodawcy było zapewnienie, aby aplikanci mogli zdawać egzamin zawodowy na takich zasadach, jakie obowiązywały w chwili naboru na aplikację. Dodatkowo wskazujemy, że powołana wyżej ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. skróciła okres odbywania aplikacji do trzech lat. Naszym zdaniem brak jest racjonalnego uzasadnienia dla sytuacji, w której nasz rocznik aplikantów został objęty nowymi zasadami egzaminu adwokackiego kończącego aplikację, ale równocześnie nie został objęty nowymi przepisami dotyczącymi okresu odbywania aplikacji – czytamy w petycji.
Z kolei aplikanci z Izby Adwokackiej w Kielcach podkreślają, że z uwagi na niemal równoległe rozpoczęcie aplikacji przez osoby zdające egzamin w latach 2005 i 2006, szkolenie aplikantów obu roczników odbywało się łącznie. - Niewątpliwie to organy samorządu winny dostosować szkolenie aplikantów do wymogów egzaminu, jednakże na ustawodawcy ciąży obowiązek na tyle wczesnego ustalenia jego zasad, aby dać organom adwokatury taką możliwość – napisali w swoim liście.