Kandydata na aplikację musi skierować dyrektor generalny urzędu (kierownik urzędu), w którym kandydat jest zatrudniony.
O przyjęcie na aplikację legislacyjną mogą ubiegać się magistrowie prawa, którzy
są członkami korpusu służby cywilnej, pracownikami urzędów państwowych, żołnierzami zawodowymi lub funkcjonariuszami służb, oraz mają co najmniej 2-letni staż pracy związanej z legislacją.
Wymagane jest złożenie podania przez kierownika urzędu, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich studiów prawniczych, informację o przebiegu pracy zawodowej, informacja o odbytych aplikacjach lub ukończonych studiach podyplomowych, kontakt telefoniczny oraz e-mailowy do kandydata. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2012 r. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 7 i 9 maja 2012 r.
 Opłata za uczestnictwo aplikacji jest równa czternastokrotności minimalnego wynagrodzenia, przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.