W swoim nowym raporcie, o tym jak wzmocnić Milenijne Cele Rozwoju, Amnesty International zwraca uwagę na to jak główne cele szybko odbiegły od międzynarodowych standardów ochrony prawa. Raport – „From Promisses to Delivery” – wskazuje najważniejsze kroki jakie państwa mogą podjąć, aby w ciągu najbliższych pięciu lat wykazany został postęp w realizacji milenijnych celów.
Raport Amnesty International wzywa państwa by wszelkie inicjatywy związane z milenijnymi celami były zgodne z prawa człowieka; zwracały uwagę na dyskryminację kobiet; wyznaczały krajowe cele realizacji tych inicjatyw; przestrzegały prawa do partycypacji obywateli oraz wzmacniały egzekwowanie odpowiedzialności.
Trzy główne kwestie – równość płci, ochrona zdrowia kobiet w ciąży oraz slumsy – zostały wskazane w raporcie by zilustrować przepaść między milenijnymi celami, a międzynarodowymi standardami praw człowieka. W kwestii równości płci raport pokazuje, że milenijne cele zawiodły w wyegzekwowaniu od państw przestrzegania praw kobiet, pomimo tego, że był to istotny element walki z ubóstwem. W miejscach, gdzie równość płci jest wymieniana w milenijnych celach, jest zawężona jedynie to kwestii edukacji. Przypadki łamania praw człowieka takie jak: przymus wczesnego zamążpójścia, przemoc wobec kobiet i dziewczynek, odbierają kobietom prawo do decydowania o własnym życiu. Milenijne cele nie uwzględniły w dostateczny sposób praw seksualnych i reprodukcyjnych - napisano w raporcie.
- Przestrzeganie praw człowieka jest kluczowe dla efektywności Milenijnych Celów Rozwoju - mówi Claudio Cordone, pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego Amnesty international. - Rządy państw muszą być pociągane do odpowiedzialności za realizację Milenijnych Celów Rozwoju i za zgodność podejmowanych działań z prawami człowieka - dodaje.

Źródło: Amnesty International Polska