Podczas spotkania zorganizowanego pod koniec ubiegłego tygodnia w Ministerstwie Sprawiedliwości, przedstawiciele tego resortu informowali działaczy AI o przedsięwzięciach podejmowancy dla rozwiązywania tych problemów.
Przedstawicieli Amnesty International poinformowano m.in. o działaniach Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Departamentu Praw Człowieka na rzecz ochrony praw kobiet oraz o prowadzonych w ramach resortu sprawiedliwości programach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie i działalności „niebieskiej linii.
Z kolei przedstawiciele Służby Więziennej wskazali na działania, które pozwoliły wyeliminować systemowe przeludnienie w zakładach karnych (m.in. realizacja „Programu pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach penitencjarnych w latach 2006-2009”, rozbudowa systemu dozoru elektronicznego, zwiększenie roli kary ograniczenia wolności polegającej na nieodpłatnej pracy społecznej skazanych (w 2011 roku skazani na tę karę przepracowali łącznie ponad 7 mln godzin).
Amnesty International zostaną też udostępnione dane statystyczne dotyczące przestępstw z nienawiści, gdyż aktualnie Ministerstwo zbiera informacje na temat motywacji sprawców przestępstw celem ustalenia, ilu z nich kieruje się nienawiścią (np. rasową). Na spotkaniu dyskutowano także o możliwych kierunkach reformy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Przygotowywany obecnie  przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych raport na potrzeby przeglądu będzie dostępny na stronie internetowej MSZ (http://www.msz.gov.pl/Prawa,Czlowieka,11642.html).