W ustawie zmieniono termin, w którym uprawniony do rybactwa powinien złożyć oświadczenie o skorzystaniu z prawa do pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy okres. Dotychczasowy termin złożenia oświadczenia wynoszący 30 dni od dnia upływu okresu na jaki została zawarta umowa, zastąpiono okresem do 6 miesięcy przed dniem upływu tej umowy. Powyższa zmiana daje szansę na zawarcie nowej umowy bez utraty ciągłości prowadzonej gospodarki rybackiej. Ponadto, w przypadku nie złożenia oświadczenia w terminie albo upływu terminu na jego złożenie, 6 miesięczny okres do końca trwania umowy umożliwia dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej przygotowanie konkursu ofert w celu wyłonienia nowego użytkownika rybackiego.

    Ponadto doprecyzowano zasady prawa pierwszeństwa oraz ujednolicono zasady zawierania umów w trybie art. 13 ust. 3 albo art. 217 ust. 6 ustawy – Prawo wodne, na podstawie których prowadzona jest racjonalna gospodarka rybacka w obwodzie rybackim, w szczególności przez określenie wysokości obciążeń wynikających z nowych umów.
Wprowadzono także przepis, który  ustala minimalny okres na jaki ma być zawierana umowa użytkowania, jeżeli strony nie dojdą do porozumienia – ma to być okres dziesięcioletni.
Zmiany dotyczą także przepisów karnych, zaproponowano rezygnację z obligatoryjności środków karnych za wykroczenia rybackie na rzecz fakultatywności tych środków poprzez wprowadzenie zmiany w ust. 3 i 4 w art. 27a oraz 27b ustawy o rybactwie śródlądowym. Wprowadzenie tej zmiany umożliwi, w przypadku wykroczeń spenalizowanych we wskazanych powyżej artykułach ustawy, stosowanie postępowania mandatowego i wymierzanie kary grzywny w drodze mandatu karnego przez wszystkie uprawnione organy, przede wszystkim przez Policję.