Odpowiednie działania w obszarze prawno-legislacyjnym stanowią podstawę całego procesu profesjonalizacji. To od ich intensywności i przebiegu zależy, czy zakończy się on powodzeniem.
Do tej pory wprowadzono w życie trzy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej:
  • w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych - weszło w życie z dniem 13 marca br. (Dz. U. Nr 33, poz. 197),
  • w sprawie trybu przyjmowania i sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej - weszło w życie z dniem 15 maja br. (Dz. U. Nr 82, poz. 491)
  • w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i powoływania do odbycia tej służby w 2008 r. - weszło w życie z dniem 15 maja br. (Dz. U. Nr 82, poz. 490).
Ponadto, w pierwszych dniach czerwca, podczas posiedzenia Rady Ministrów został pozytywnie rozpatrzony projekt tzw. małej nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, który objął dwa istotne zagadnienia:
  • poszerzono bazę naboru do służby nadterminowej, poprzez umożliwienie żołnierzom rezerwy pełnienie takiej służby i umożliwienie przyjęcia do niej żołnierzy ZSW, już po odbyciu trzech miesięcy służby.
  • podniesienie granicy wieku naboru z 25 do 30 lat oraz złagodzenie wymogów przyjęcia (obniżenie kryterium wykształcenia do poziomu gimnazjum i złagodzenie kryteriów niekaralności). Z drugiej strony, system poboru będzie ograniczał przypadki wcielenia do służby poborowych o obniżonych kryteriach psychofizycznych, w tym z predyspozycjami w zakresie uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających.
Połowa czerwca przyniosła także pozytywne rozpatrzenie projektu zmian w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Nowe ustalenia pozwolą m.in. na stworzenie systemu refundacji kosztów pomocy prawnej resortu obrony narodowej dla żołnierzy podejrzanych o popełnienie przestępstwa podczas wykonywania obowiązków służbowych - w sytuacji ich uniewinnienia lub umorzenia postępowania karnego. Jednocześnie, poprawią zabezpieczenia socjalne rodzin żołnierzy, którzy ponieśli śmierć lub zostali ranni podczas wykonywania obowiązków służbowych (m.in. chodzi o zapomogi, pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji i finansowania nauki).

Proces uzawodowienia armii - ze względu na skalę, zakres i charakter prowadzonych działań, jest niezwykle skomplikowany i angażuje wszystkie struktury organizacyjne resortu obrony narodowej, ale mówiąc o nim należy pamiętać, że nie jest samodzielnym przedsięwzięciem Ministerstwa Obrony Narodowej. Zakres zmian wymaga integracji wielu resortów i podlegających im jednostek m.in. Policji, Straży Granicznej, formacji Obrony Cywilnej, za które odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poprawki nie ominą także Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, choćby w kwestii "zastępczych" służb wojskowych, refundacji kosztów poniesionych przez pracodawców, i wielu innych.

Wszystkie zaplanowane prace zostały podzielone na cztery, wielomiesięczne etapy.
Pierwszy z nich, przewidujący całkowity przegląd struktur i limitów stanowisk żołnierzy ZSW, ograniczenie limitu średniorocznego stanu żołnierzy ZSW oraz jednoczesne zwiększenie limitu żołnierzy nadterminowych, zakończy się w grudniu tego roku.
Drugi - w grudniu 2009. W czasie jego trwania odbędzie się szeroki nabór ochotników do służby nadterminowej, stworzenie warunków do przekształcenia nadterminowej ZSW w zawodową służbę kontraktową, wypracowanie założeń systemu motywacji dla żołnierzy służby czynnej i rezerwy oraz pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy, a także dostosowanie systemu zakwaterowania żołnierzy do warunków armii profesjonalnej.
Kolejny, trzeci etap prac wdrożeniowych, zakłada formalne zawieszenie obowiązku odbywania ZSW, zapewnienie możliwości pełnienia zawodowej służby kontraktowej we wszystkich korpusach kadry zawodowej prowadzenie naboru wśród żołnierzy rezerwy - ochotników do służby pełnionej w ramach Ochotniczej Rezerwy Dyspozycyjnej oraz zapewnienie właściwego działania rekonwersyjnego, wobec żołnierzy podlegających zwolnieniu z czynnej służby wojskowej.
Z dniem 1 stycznia 2010 rozpocznie się ostatni, czwarty etap procesu profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP. W tych latach resort obrony narodowej położy szczególny nacisk na stan techniczny oraz nowoczesność sprzętu i wyposażenia wojskowego. Będą również prowadzone szkolenia kadr oraz działania zapewniające stabilność zawodową żołnierzy profesjonalnej armii Rzeczypospolitej Polskiej.

W zakresie prac legislacyjnych, w najbliższym czasie rząd rozpatrzy projekt uchwały w sprawie "Programu profesjonalizacji SZ RP na lata 2008 - 2012." Program ten określa główne cele, założenia i powody profesjonalizacji armii, konieczne działania poszczególnych resortów, zasadnicze etapy wdrażania całego procesu, rodzaje ochotniczej służby wojskowej, a w końcu koszty, jakie poniesie budżet państwa w związku z uzawodowieniem sił zbrojnych. Jesienią Rada Ministrów podejmie kluczową decyzję o tzw. "dużej nowelizacji", w skład której wejdą poprawki do co najmniej kilku ustaw.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej