Postępowanie w tej sprawie zainicjowały połączone wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuratora Generalnego (sygn. akt 23/11).  Rozprawy przez Trybunałem Konstytucyjnym odbędą się w dniach 1, 2, 3 kwietnia 2014 roku o godz. 9.00. Osoby umocowane do działania w imieniu NRA przed Trybunałem to adwokaci Mikołaj Pietrzak i dr Jacek Skrzydło.
Więcej: Na początku kwietnia TK zbada dostęp służb do podsłuchów i billingów >>>
NRA przypomina, że przygotowała w ubiegłym roku dla Trybunału Konstytucyjnego opinię w sprawie wniosku dotyczącego problematyki kontroli operacyjnej przez służby specjalne i policyjne, bez jednoczesnej należytej ochrony tajemnicy zawodowej zawodów zaufania publicznego i z zagrożeniem gwarancji i wolności konstytucyjnych.
Opinia NRA przedstawia spojrzenie na sprawę przez pryzmat doświadczeń adwokatów, a zawarte w niej uwagi i argumenty dotyczą wyłącznie zagadnień związanych z ochroną tajemnicy adwokackiej i obrończej, a także konstytucyjnych praw i wolności jednostki, których ochronie służy pomoc prawna świadczona przez adwokatów.
W maju 2011 roku Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przygotowała raport (oraz zorganizowała poświęconą mu konferencję), w którym zwróciła uwagę, że policja i służby specjalne sięgają do billingów obywateli bez jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli – w tym zwłaszcza kontroli sądowej. Nie muszą się spieszyć, gdyż dostawcy usług telekomunikacyjnych mają obowiązek przechowywać takie dane aż przez dwa lata.
Dane o połączeniach telefonicznych może otrzymać m.in. Policja, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, wywiad skarbowy i Żandarmeria Wojskowa.