Przewodniczący tej Komisji, adwokat Mikołaj Pietrzak przesłał w tej sprawie list na ręce Justyny Chrzanowskiej, pełnomocnik MSZ ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Zapewnił w nim o jednoznacznym poparciu kierowanej przez niego Komisji i Rady dla proponowanych przez MSZ rozwiązań i postulatów w sprawie modyfikacji przebiegu procesu legislacyjnego, tak by projekty aktów prawnych podlegały ocenie z punktu widzenia ich zgodności z Konwencją.
- Pragnę także zadeklarować gotowość udzielenia Pani i Ministrowi Spraw Zagranicznych wszelkiego wsparcia w zakresie prowadzenia publicznej debaty w sprawie proponowanych przez MSZ działań, a także wdrażania instytucjonalnych rozwiązań mających na celu zapewnienie jak najdalej idącej zgodności polskiego ustawodawstwa ze standardami ochrony praw człowieka wynikającymi zarówno z przepisów Konwencji, jak i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, jak i działaniami mającymi na celu efektywne wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu” – czytamy w liście podpisanym przez adw. Pietrzaka.