Naczelna Rada Adwokacka poinformowała, że wpłynął do niej projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości zmieniajacy rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. NRA negatywnie zaopiniowała ten projekt.

W projekcie rozporządzenia znalazły się propozycje stawek w sprawach wrażliwych społecznie, które zapowiedział minister Borys Budka dwa tygodnie temu, na spotkaniu z przedstawicielami NRA i KRRP. Projekt ten został przygotowany niezależnie od trwających prac grupy eksperckiej nad kompleksowymi zmianami dotyczącymi stawek adwokackich.

Projekt sprowadza się do podwyższenia opłat za czynności adwokackie w sprawach za:
- opróżnienie lokalu mieszkalnego z dotychczasowej opłaty 120 zł na 240 zł,
- ze skargi na czynności komornika z dotychczasowej opłaty 60 zł na 120 zł,
- o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy z dotychczasowej opłaty 60 zł na 180 zł,
- o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego z dotychczasowej opłaty 60 zł na 180 zł.
Wprowadzona ma też być nowa stawka za czynności wyjaśniające w postępowaniu w sprawach o wykroczenia  w wysokości 90 zł, która jest faktycznym obniżeniem stawki minimalnej o 100%.

NRA stwierdza, że stawki minimalne nie odpowiadały zasadzie ekwiwalentności wynagrodzenia za świadczoną pracę już w dacie ich ustalenia w 2002 r. Ponadto stawki nie pokrywały nawet kosztów ponoszonych przez adwokatów w danych sprawach, a także nie były waloryzowane od 2002 roku. W tym czasie – tłumaczą adwokaci – stale wzrastała stopa życiowa społeczeństwa, a także następował wzrost cen towarów i usług, co czyni obecnie obowiązujące stawki zupełnie oderwanymi od rzeczywistości ekonomicznej. NRA podkreśla, że w tym czasie wzrosły również znacząco opłaty sądowe w sprawach cywilnych i administracyjnych.
W opinii czytamy, że proponowane zmiany mają charakter marginalny i w żadnym razie niewypełniający zasady ekwiwalentności i wynagrodzenia za świadczoną pracę. - Zmiany te utrzymują nadal sytuację wyjściową, to jest istniejącą w 2002 r., a sprowadzającą się do tego, że Państwo przenosi na adwokatów swój obowiązek pokrywania kosztu pomocy prawnej. – argumentuje NRA.

Analogiczne zmiany zaproponowano w projekcie zmieniajacym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radcowskie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.
Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 sierpnia 2015 r.

Czytaj: Eksperci już pracują nad nowymi stawkami adwokackimi>>>