Na posiedzeniu 27 marca 2010 roku Naczelna Rada Adwokacka – zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury – powołała Zespół do prowadzenia rozmów z Ministrem Sprawiedliwości w zakresie reform wymiaru sprawiedliwości i zmian w systemie świadczenia pomocy prawnej, w szczególności Prawa o adwokaturze. NRA powołała również komisje mające opracować reformy wymiaru sprawiedliwości i zmiany w systemie świadczenia pomocy prawnej, w szczególności Prawa o adwokaturze.

Komisje mają pracować w następujących obszarach:
1. Opracowanie projektu ustawy Prawo o adwokaturze
2. Organizacja i współpraca samorządów zaufania publicznego
3. Opracowanie projektów dotyczących zmian w wymiarze sprawiedliwości.
W ramach komisji powołano także kilkanaście zespołów tematycznych, które opracują szczegółowe propozycje systemowe i legislacyjne.

Ponadto podczas posiedzenia Naczelna Rada Adwokacka wyraziła stanowisko w sprawie egzaminów zawodowych, stwierdzając, że ograniczenie egzaminu adwokackiego jedynie do części pisemnej, sprowadzającej się do konkursu wiedzy z obowiązujących ustaw, nie spełnia kryteriów sprawdzenia całej wiedzy adwokata. NRA chciałaby mieć większy wpływ na organizację egzaminu adwokackiego, poprzez zwiększenie reprezentacji adwokatów w komisji przy Ministerstwie Sprawiedliwości opracowującej pytania egzaminacyjne.  NRA postulowała też powołanie komisji we wszystkich izbach – tak jak to miało miejsce dotychczas. „Zmniejszenie liczby komisji w celu ograniczenia kosztów Ministerstwa Sprawiedliwości powoduje przerzucenie ciężaru ich ponoszenia na aplikantów adwokackich w związku z koniecznością zapewnienia noclegów oraz dojazdów do siedzib komisji egzaminacyjnych” – czytamy w uchwale. 

NRA wyraziła również zdecydowany sprzeciw wobec nadużywania stosowania tymczasowych aresztowań. Nadmierne wykorzystywanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego – w szczególności wobec osób chorych – stanowi naruszenie zasady domniemania niewinności – uważają adwokaci.

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Adwokatury odbył się 6. marca 2010 roku. W ocenie Adwokatury proponowane do niedawna przez Ministerstwo Sprawiedliwości połączenie zawodów prawniczych nie jest najważniejszym wyzwaniem, przed jakim stoi obecnie system świadczenia pomocy prawnej w Polsce. Najpoważniejsze bariery w dostępie obywateli do wymiaru sprawiedliwości leżą obecnie poza adwokaturą – czytamy w uchwale przyjętej przez Zjazd. Wskazuje ona, że barierami tymi są m.in. skomplikowane procedury sądowe i wysokie opłaty uiszczane w sądach, a także brak uregulowań prawa do bezpłatnej przedsądowej pomocy prawnej dla obywateli. Zjazd zaproponował pakiet reform dotyczących rozwiązania tych problemów, a także przestrzegania praw człowieka i uporządkowania rynku usług prawniczych. Uchwała zjazdowa postuluje także reformy sądownictwa dyscyplinarnego w Adwokaturze i unowocześnienie systemu składania skarg na adwokatów.