Jak przypomina Naczelna Rada Adwokacka, w ślad za nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, obejmującą w szczególności cyfryzację procedury sądowo-administracyjnej (ustawa oczekuje na podpis Prezydenta), ministerstwo sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji wprowadzający informatyzację postępowania cywilnego (projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw).
Zgodnie z założeniami ministerstwa nowelizacja przewiduje – oprócz elektronicznego doręczania korespondencji oraz elektronicznego przeglądania akt postępowania (obejmującego od 2020 roku wszystkie postępowania w sądach) – wprowadzenie elektronicznych baz danych o pełnomocnikach.
Podczas dyskusji w ministerstwie adwokaci przedstawili swoje pomysły, proponując między innymi, by umożliwić okręgowym radom adwokackim potwierdzanie profili zaufanych w systemie ePUAP, przez co adwokaci – jak również aplikanci, w zakresie w jakim mogą obecnie składać pisma sądowe – już przy wpisie na listę mogliby uzyskać potwierdzenie profilu ePUAP.
Obie strony zadeklarowały chęć dalszej kooperacji, w celu wspólnego kreowania i wdrażania rozwiązań informatyzacji postępowania cywilnego. Wraz z Komisją Legislacyjną przy NRA wypracowane zostanie również pisemne stanowisko NRA.