Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. wyeliminowała możliwość skupywania wierzytelności jednostek medycznych bez zgody organu założycielskiego. Według art. 54 ust.5  ”czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni." Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tych przepisów jest nieważna. I właśnie adwokat Szymon Jusiel unieważnia fikcyjne umowy poręczenia, które w przeciwieństwie do umowy cesji nie wymagają zgody wspomnianego organu założycielskiego.
Ostatnio adw. Jusiel doprowadził 23 grudnia 2013 r. do ugody między Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie a spółką dostarczającą leki - Abbott Laboratories  Poland Sp. z o.o.