Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony 28 grudnia 1918 roku dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Był jedną z pierwszych instytucji utworzonych po odzyskaniu niepodległości. Ten sam akt prawny określił również podstawowe ramy działania rzeczników patentowych, jako zawodowych pełnomocników upoważnionych do reprezentowania stron postępowania przed Urzędem Patentowym RP.
"W 1919 roku Naczelnik Państwa wydał trzy kolejne dekrety stanowiące pierwsze nowoczesne regulacje prawne odzwierciedlające potrzeby polskiego społeczeństwa w zakresie ochrony własności przemysłowej, niezbędnej dla rozwoju gospodarczego odrodzonego państwa - przypomina Adam Taukert. - Dzięki temu dorobek intelektualny polskich wynalazców, naukowców oraz twórców rozwiązań technicznych i projektowych chroniony jest od 90 lat, choć zakres oraz charakter tej ochrony nie były w tym długim okresie jednolite".
W 1919 roku Polska przystąpiła do Konwencji paryskiej z 1883 r. będącej pierwszym aktem międzynarodowym regulującym zasady ochrony własności przemysłowej. "Konwencja, do której należą obecnie 183 państwa, stanowi na całym świecie podstawę traktatów i porozumień międzypaństwowych służących ochronie praw wyłącznych odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej - tłumaczy rzecznik. - Obecnie obowiązujące w naszym kraju prawo własności przemysłowej jest zharmonizowane zarówno z najważniejszymi regulacjami międzynarodowymi, jak i z prawem europejskim i unijnym, co gwarantuje pełny udział naszego kraju w europejskim systemie ochrony wynalazków oraz we wspólnotowych systemach ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz w unijnym systemie oznaczeń geograficznych".

Rocznie do Urzędu Patentowego RP wpływa w trybie krajowym łącznie ok. 20 tys. zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Na terenie Polski pozostaje aktualnie w mocy ponad 144 tys. praw wyłącznych, w tym ponad 16 tys. patentów.
Jak przypomina Taukert, w ramach swoich zadań ustawowych Urząd Patentowy prowadzi także listę rzeczników patentowych uprawnionych do występowania w charakterze pełnomocników stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym, sądami administracyjnymi oraz innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Obecnie na listę wpisanych jest blisko 1000 osób uprawnionych do wykonywania zawodu rzecznika patentowego.
"Zadania Urzędu Patentowego, poza udzielaniem praw wyłącznych, obejmują także udostępnianie informacji patentowej, upowszechnianie wiedzy o ochronie własności przemysłowej, prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie zagadnień dotyczących ochrony własności intelektualnej i jej znaczenia dla rozwoju gospodarczego kraju oraz podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących pobudzaniu innowacyjności i przedsiębiorczości polskiego społeczeństwa" - wymienia.

"Obchody 90. rocznicy ochrony własności przemysłowej oraz ustanowienia Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego mają głównie charakter edukacyjny, ukierunkowany na poszerzanie społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, a także znaczenia praw wyłącznych dla rozwoju innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki" - informuje Adam Taukert.
Honorowy patronat nad obchodami sprawuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński.

Z okazji jubileuszu Urząd Patentowy organizuje cykl wydarzeń poświęconych zagadnieniom własności przemysłowej oraz wydaje publikacje popularyzujące ideę szerokiej ochrony prawnej przysługującej twórcom innowacyjnych rozwiązań naukowo-technicznych.
Obchody zainicjowano 14 marca konferencją "Ochrona własności intelektualnej warunkiem sukcesu kobiet w nauce i biznesie". Kolejnym wydarzeniem był Światowy Dzień Własności Intelektualnej, który odbył się 25 kwietnia pod hasłem przeciwdziałania piractwu intelektualnemu.
28 maja odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja PATLIB 2008 poświęcona informacji patentowej. W dniach 4-5 września na Uniwersytecie Jagiellońskim miało miejsce międzynarodowe sympozjum naukowe na temat wyceny wartości praw wyłącznych oraz ryzyka związanego z wdrażaniem nowych rozwiązań.
3 października 2008 roku odbędzie się w Muzeum Techniki w Warszawie pod honorowym patronatem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka międzynarodowa konferencja na temat "Polski i europejski system ochrony własności przemysłowej", której towarzyszyć będą wystawy polskich wynalazków oraz wzornictwa przemysłowego.
Konferencja poprzedzi uroczysty koncert w Teatrze Wielkim.

"Doniosłym akcentem uroczystości jubileuszowych będzie wręczenie prestiżowych wyróżnień przyznanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za wybitne osiągnięcia innowacyjne w działalności dydaktycznej i badaniach naukowych" - zaznacza rzecznik.
Jak dodaje, honorowe odznaki "Za zasługi dla wynalazczości" otrzymają Muzeum Techniki oraz czasopismo Przegląd Techniczny, jako podmioty mające ogromne osiągnięcia w krzewieniu kultury technicznej i działaniu na rzecz rozwoju innowacyjności.
Wręczone zostaną także specjalne wyróżnienia przyznane przez prezesa Urzędu Patentowego osobom i podmiotom szczególnie zasłużonym dla ochrony własności przemysłowej (naukowcy, przedsiębiorcy, dziennikarze).

14 listopada 2008 roku odbędzie się uroczyste rozstrzygnięcie VI edycji dorocznych konkursów na plakat oraz pracę naukową o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej. Uroczystości, która odbędzie się w salach Muzeum Plakatu w Warszawie będzie towarzyszyć wernisaż wystawy plakatów nagrodzonych we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu.
Inicjatywy edukacyjne podejmowane przez Urząd Patentowy dla upamiętnienia jubileuszu 90. rocznicy ochrony własności przemysłowej będą kontynuowane w przyszłym roku. Jak podkreśla Taukert, Urząd Patentowy pragnie, odwołując się do historycznych doświadczeń minionego 90-lecia, wskazać przede wszystkim na fundamentalne znaczenie ochrony własności przemysłowej dla umacniania potencjału intelektualnego i ekonomicznego Polski.

BSZ

Oficjalne źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PAP - Nauka w Polsce