Sprawami tymi zajmuje się zespół prokuratorów powołany zarządzeniem Prokuratora Krajowego z 17 listopada 2016 roku, którzy analizują materiały i podejmują działania z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich.

Z informacji PK wynika, że od powołania zespołu prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Warszawie zgłosili udział w 286 postępowaniach administracyjnych, dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, skierowali 76 sprzeciwów – między innymi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, Wojewody Mazowieckiego, a także 2 pozwy do sądu cywilnego. Pozwami tymi, prokuratorzy wnoszą o uznanie za nieważne czynności prawne – umów sprzedaży praw i roszczeń do trzech nieruchomości warszawskich z uwagi na ich sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, tzn. zasadą uczciwości i przyzwoitości.

Do zadań zespołu należy także analiza akt administracyjnych, sądowo – administracyjnych oraz spraw cywilnych, opracowywanie projektów środków prawnych a także udział w postępowaniach przed właściwymi organami administracji, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi w postępowaniach, których przedmiotem jest reprywatyzacja nieruchomości warszawskich.