Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, egzamin przeprowadzany jest przez powołane w 2012 r. na dwuletnią kadencję 4 komisje egzaminacyjne do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego:

  1. Komisję Egzaminacyjną z siedzibą w Warszawie obejmującą obszar właściwości izb komorniczych w Warszawie, Łodzi, Białymstoku oraz w Lublinie;
  2. Komisję Egzaminacyjną z siedzibą w Krakowie obejmującą obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, Katowicach oraz w Rzeszowie;
  3. Komisję Egzaminacyjną z siedzibą w Poznaniu obejmującą obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu oraz we Wrocławiu;
  4. Komisję Egzaminacyjna z siedzibą w Gdańsku obejmującą obszar właściwości izb komorniczych w Gdańsku oraz w Szczecinie.
Uprawnionymi do zdawania egzaminu komorniczego w 2013 r. były osoby, które odbyły aplikację komorniczą oraz osoby spoza aplikacji, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.
Do egzaminu komorniczego przystąpiło 369 osób: w Warszawie 106 osób, w Krakowie 126 osób, w Poznaniu 66 osób oraz w Gdańsku 71 osób. Wśród zdających nie ma osób, których ustawa o komornikach sądowych i egzekucji zwalnia z wymogu odbycia aplikacji komorniczej.
W trakcie pisemnej część egzaminu komorniczego zdający opracowują dwa tematy dotyczące czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. Podczas części pisemnej zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz z orzecznictwa.
Tegoroczna część pisemna egzaminu komorniczego stosownie do treści § 1   rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu i sposobu powoływania i działania komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego   trwa osiem godzin, a więc o dwie godziny dłużej niż egzaminy odbywające się w latach 2011 – 2012.
Do części ustnej egzaminu komorniczego dopuszczeni zostaną zdający, którzy uzyskają pozytywną ocenę z części pisemnej egzaminu. W części ustnej zdający odpowiada na losowo wybrany przez siebie zestaw 8 pytań.