Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2015 w obszarze pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin.
Jak poinformowano, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym (do 21 listopada 2014 r.) wpłynęło 46 ofert. Po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie nie wpłynęła żadna oferta. 7 ofert nie uzyskało wymaganego minimum punktów (150), zaś kolejne 3 zostały odrzucone z powodów formalnych.
Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła 36 ofert. Na podstawie prac Komisji Konkursowej, Dysponent Funduszu podjął decyzję o przyznaniu dotacji następującym podmiotom:

Caritas Diecezji Kieleckiej    Kielce
Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT"    Suwałki
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP    Dzięgielów
Częstochowskie Stowarzyszenie "ETOH"    Częstochowa
Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej    Elbląg
Fundacja "DZIECKO W CENTRUM"    Poznań
Fundacja Centrum Praw Kobiet    Łódź
Fundacja Dzieci Niczyje    Warszawa
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego    Tarnów
Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego    Warszawa
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE"    Lublin
Krakowskie Forum Organizacji Społecznych "KraFOS"    Kraków
Lubuski Ruch Na Rzecz Kobiet i Rodziny "ŻAR"    Żary
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "BABA"    Zielona Góra
Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego    Rzeszów
Stowarzyszenie "AZYL" Na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy    Toruń
Stowarzyszenie "INTRO"    Wrocław
Stowarzyszenie "SOS DLA RODZINY"    Szczecin
Stowarzyszenie Integracji Rodzin "PRZYSTAŃ"    Chełm
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna    Gorzów Wielkopolski
Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne "INTERIOS"    Sierakowice
Stowarzyszenie Przeworsk-Powiat Bezpieczny    Przeworsk
Stowarzyszenie QUISISANA    Opole
Stowarzyszenie Równych Szans "BONA FIDES"    Lublin
Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowe Horyzonty"    Rzeszów
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka    Inowrocław

(Łączna suma przyznanych dotacji wynosi 16 245 098,20zł.)

Czytaj: Ministerialna rada zajmie się wprowadzeniem norm dot. ofiar>>> przestępstw