Spór w sprawie dotyczył tego, czy nieodpłatne przekazanie miastu przez Skarb Państwa, który reprezentuje prezydent miasta, do używania gruntu zabudowanego boiskiem sportowym wybudowanym ze środków miasta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Boisko jest na stanie majątkowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który jest odrębnym od miasta podatnikiem. Przy nabyciu tej nieruchomości Skarbowi Państwa nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, nie ponosi on też kosztów utrzymania boiska. Na podstawie zawartej umowy użyczenia koszty podatku od nieruchomości ponosiłoby miasto. Pytanie dotyczyło podlegania tej transakcji podatkiem od towarów i usług.

Według miasta opisana transakcja nie jest opodatkowana podatkiem VAT, gdyż dokonywana jest w ramach jednego podatnika, tj. miasta, a nadto Skarb Państwa przy nabyciu gruntu "nie posiadał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego". Fiskus się nie zgodził z tym stanowiskiem. Uznał bowiem, że miasto występuje w roli używającej nieruchomość Skarbu Państwa gminy reprezentowanej w tym przypadku przez prezydenta miasta, który jednocześnie, reprezentując Skarb Państwa oddaje w używanie grunt wchodzący w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Prawo do korzystania z nieruchomości zostaje przeniesione na tego samego podatnika, ale co jest istotne na inny podmiot.

Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA. Zdaniem sądu rację ma fiskus. Sąd podkreślił, że przede wszystkim nie doszło tu do zmiany stosunków własnościowych, skoro nieruchomość została oddana do używania. Natomiast bez wpływu pozostaje kwestia, kto strony w danym zakresie reprezentuje i czy jest to inna – czy ta sama – osoba (byle uprawniona). Zdaniem sądu, w sprawie mamy do czynienia z odpłatnym udostępnieniem nieruchomości w zamian za odpłatność w wysokości podatku od nieruchomości.

Książka "VAT w gminach" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>

Jak podkreślił sąd, dla opodatkowania świadczenia usług konieczne jest spełnienie takich przesłanek, jak: stosunek prawny między świadczącym usługę a jej odbiorcą, wypłata wynagrodzenia za wykonanie usługi, bezpośredniość związku między usługą a wynagrodzeniem. Nie ma wśród tych warunków tego, by usługobiorca i usługodawca byli odrębnymi podatnikami VAT. Rozliczenie transakcji w ramach jednego podatnika VAT nie oznacza automatycznie, że gmina (miasto) świadczyłaby usługę "sama sobie". Wniosek taki jest nie do pogodzenia z niekwestionowaną, a mającą podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia okolicznością, tj. tym, że opisana we wniosku czynność ma miejsce między dwoma odrębnymi podmiotami (Skarbem Państwa i miastem).

Wyrok NSA z 16 stycznia 2015 r., sygn. akt I FSK 2161/13

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego