W przedmiotowej sprawie podatnik na giełdach nabywał i sprzedawał wirtualne środki płatnicze (tzw. bitcoiny). Zbycie bitcoinów na ww. giełdach odbywa się na rzecz anonimowych nabywców i od anonimowych sprzedawców. Podatnik nie zarejestrował ani nie zgłosił do organów podatkowych transakcji nabywania i zbywania bitcoinów (w tym, jako działalności gospodarczej). Transakcje te zostały udokumentowane tylko w formie przelewów bankowych.

Wątpliwość podatnika budzi kwestia czy uzyskany przychód ze sprzedaży zakupionych bitcoinów stanowić będzie przychód podlegający PIT oraz w jaki sposób powinien być opodatkowany.

Zdaniem podatnika sporny charakter prawny bitcoinów sprawia, iż wymyka się on kwalifikacji prawnej również dla celów podatkowych. Według podatnika bitcoin jest zjawiskiem nowym, natomiast ustawa o PIT (w tym określenie kategorii przychodów) powstała znacznie wcześniej. Jest pewne, że ustawodawca podatkowy uchwalając ustawę o PIT nie znał bitcoinów a więc nie mógł mieć intencji opodatkowania jakichkolwiek transakcji ich dotyczących. Zdaniem podatnika dochód ze zbycia bitcoinów nie powinien podlegać PIT.

Fiskus nie zgodził się z podatnikiem. Jego zdaniem, ponieważ podatnik dokonywał nabywania i zbywania bitcoinów na giełdach w Polsce, Japonii i Wielkiej Brytanii, zastosowanie w niniejszej sprawie znajdują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania:

- między Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz

- między Polską a Japonią.

Ponieważ umowy te nie zawierają przepisu odnoszącego się wprost do kupna-sprzedaży bitcoinów, a zatem ich sprzedaż należy zakwalifikować, jako tzw. „inny dochód”. Zgodnie z tymi umowami sprzedaż bitcoinów przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Do opodatkowania ww. sprzedaży bitcoinów w Polsce stosuje się więc przepisy polskiego prawa podatkowego.

Fiskus uznał, że na gruncie polskiego prawa waluty Bitcoin nie można traktować na równi z prawnym środkiem płatniczym. Bitcoin nie jest walutą uznawaną, jako prawny środek płatniczy. Nie jest również stosowany w rozliczeniach międzynarodowych. Nie funkcjonuje jako instrument rynku pieniężnego. A dla celów podatkowych uzyskany przychód z tytułu sprzedaży zakupionej przez podatnika waluty Bitcoin będzie stanowić przychód z praw majątkowych, o których mowa w ww. art. 18 ustawy o PIT.

Dochodem będzie, nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. A dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi dochodami i należy je wykazać w zeznaniu rocznym (PIT-36, wiersz 7), składanym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku i w tym samym terminie należy wpłacić z tego tytułu podatek, obliczony na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PIT.

Fiskus wskazał też, że wystarczającą podstawą do zaliczenia wydatków na nabycie bitcoinów do kosztów uzyskania przychodów stanowić będzie wydruk potwierdzenia przelewu z konta podatnika na konto giełdy.

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 26 czerwca 2014 r., IPPB1/415-276/14-4/EC

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego