Tak wynika z wyroku NSA z 20 grudnia 2013 r. W przedmiotowej sprawie podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku CIT. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z upoważnienia ministra finansów uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe we wskazanym przez siebie zakresie. Podatnik zwrócił się więc do WSA wnosząc o uchylenie interpretacji w części. WSA przychylił się do tej skargi i uchylił zaskarżoną interpretację w części.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Zdaniem sądu kasacyjnego WSA naruszył przepisy postępowania w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy uchylając wydaną przez organ interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego w części.

NSA przypomniał, że 1 lipca 2007 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, która dokonała zasadniczej zmiany przepisów regulujących instytucję interpretacji prawa podatkowego. Do nowych rozwiązań prawnych wówczas przyjętych w zakresie unormowań dotyczących interpretacji indywidualnej, należy niewątpliwie zaliczyć odstąpienie od formy aktu administracyjnego. Ustawodawca zrezygnował wtedy z nadania interpretacji indywidualnej formy postanowienia lub decyzji. Dlatego indywidualna interpretacja wydawana przez organ interpretacyjny ma charakter niepodzielny (jednolity), pomimo zaistnienia w tej interpretacji indywidualnej, wielu odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych (art. 14f o.p.).

Jednocześnie NSA zauważył, że art. 146 § 1 p.p.s.a. nie przewiduje możliwości uchylenia interpretacji w części. Sąd I instancji uwzględniając skargę na akt, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4a p.p.s.a. – "uchyla interpretację". Tylko taka możliwość orzekania przez Sąd I instancji wynika w faktu, że interpretacja indywidualna nie kształtuje w sposób jednostronny i władczy prawa oraz obowiązków imiennie oznaczonego adresata w indywidualnej sprawie podatkowej, gdyż nie mamy tu w ogóle do czynienia z pojęciem "sprawy podatkowej". Odnosi się jedynie do oceny prawnej dokonanej wcześniej przez tego wnioskodawcę (art. 14c o.p.).

Wyrok NSA z 20 grudnia 2013 r., II FSK 78/12