Sprawa dotyczyła tego czy kwotę uzyskaną od najemcy w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy najmu należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jako przychód z najmu lokalu czy też zaliczyć ją do przychodów z innych źródeł.

Do fiskusa zwrócił się podatnik, który uzyskuje przychody z tytułu najmu lokalu użytkowego opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czynsz najmu był opodatkowany podatkiem VAT. Umowa została zawarta na czas określony. Przed upływem okresu obowiązywania umowy najmu najemca zwrócił się do podatnika z propozycją wcześniejszego rozwiązania umowy najmu. W związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie najemcy przed upływem terminu, na jaki została zawarta, najemca zapłacił kwotę będącą równowartością trzech czynszów najmu oraz karę umowną. W odniesieniu do podatku VAT podatnik wystawił stosowną fakturę VAT, w której naliczył podatek wg obowiązującej stawki. W związku z otrzymanym przychodem obliczył podatek wg stawki 8,5%.

Fiskus się jednak nie zgodził na stawkę 8,5 proc. Zdaniem organu środki pieniężne otrzymywane przez podatnika w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn leżących po stronie najemcy przed upływem terminu, na jaki została zawarta nie można zakwalifikować do źródła przychodów z najmu. Nie został tu bowiem spełniony warunek pozostawania ww. środków pieniężnych w związku z przychodem z tytułu najmu lokalu użytkowego. Środki pieniężne zostaną podatnikowi wypłacone przez najemcę w zamian za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu, nie zaś, jako czynsz związany z użytkowaniem lokalu przez najemcę. Otrzymywane pieniądze – w tej części - są jedynie pośrednio związane z najmem lokalu użytkowego, tym samym winny zostać zaliczone do innego źródła przychodów.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w

Warszawie z 9 lutego 2016 r., sygn. IPPB1/4511-1435/15-2/AM, LEX nr 297932

Dowiedz się więcej z książki
Najem nieruchomości a podatki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł