SKO stwierdziło w drodze postanowienia uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu pierwszej instancji. W skardze do WSA w Gdańsku strona wniosła o uchylenie postanowienia SKO zarzucając mu naruszenie m.in.: art. 200 § 1 o.p.

Sprawa trafiła do WSA w Gdańsku. Sąd przypomniał, że zawiadomienie strony o przysługującym jej prawie wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego stanowi gwarancję dla strony wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji organu podatkowego. Użyte w art. 200 o.p. wyrażenie "przed wydaniem decyzji", zdaniem Sądu skutkuje uznaniem, że wyrażona zasada nie będzie miała zastosowania do postanowień. Istota regulacji zawartej w tym przepisie sprowadza się bowiem do zagwarantowania stronie prawa do zajęcia ostatecznego stanowiska przed wydaniem merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie. Ma on zatem zastosowanie do tych sytuacji, gdy organ w sposób władczy orzeka o uprawnieniach lub obowiązkach podatnika, kreując jego sytuację prawnopodatkową. Nie stosuje się go do rozstrzygnięć o charakterze proceduralnym, nie odnoszących się do meritum sprawy. Przepis ma bowiem gwarantować możliwość wypowiedzenia się co do materiału dowodowego, który odnosi się do przedmiotu toczącego się postępowania; w niniejszej sprawie byłaby to zatem możliwość wypowiedzenia się o materiale dowodowym stanowiącym podstawę do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Potwierdzeniem stanowiska Sądu jest również treść regulacji zawartej w art. 219 o.p., który odsyłając w zakresie instytucji postanowienia do odpowiedniego stosowania przepisów innych rozdziałów Ordynacji podatkowej, nie zawiera odesłania do przepisu art. 200 o.p.

Wyrok WSA w Gdańsku z 8 maja 2013 r., I SA/Gd 278/13 LEX nr 1316062