W przedmiotowej sprawie naczelnik urzędu skarbowego przedłużył spółce termin dokonania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Spółka złożyła deklarację VAT-7, w której wykazała kwotę podatku do zwrotu na rachunek bankowy, w wysokości blisko 925 tys. zł, w terminie 60 dni. W międzyczasie jednak urząd kontroli skarbowej wszczął wobec spółki postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania VAT. U.k.s. miał jednak wątpliwości odnośnie tego skąd pochodziły nabyte towary i czy został od nich odprowadzony na wcześniejszym etapie obrotu należny podatek od towarów i usług. Dlatego u.k.s. wszczął także postępowanie również wobec kontrahenta spółki. Mając to na uwadze, naczelnik urzędu skarbowego postanowił o przedłużeniu terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, do czasu zakończenia przez u.k.s. weryfikacji prawidłowości zadeklarowanego przez podatnika rozliczenia podatku VAT.

Zdaniem spółki, stosowanie instytucji przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT jest uzależnione od zaistnienia dostatecznych wątpliwości, a organy podatkowe winny posługiwać się tym środkiem bardzo ostrożnie, aby nie narazić podatnika na jakiekolwiek ryzyko finansowe oraz nie naruszyć zasady zaufania do organów podatkowych. W jej ocenie, okoliczność nieustalenia pierwotnego źródła towarów nie stanowiła podstawy do uznania, że istnieją dostateczne wątpliwości pozwalające na zastosowanie przedłużenia terminu zwrotu. Nie ulegało wątpliwości, że towar ten został jej dostarczony i że dokonała ona za niego zapłaty z uwzględnieniem stawki podatku VAT w wysokości 23 proc.

Spór związany był więc z oceną tego, czy organ podatkowy był uprawniony do przedłużenia terminu zwrotu podatku do czasu zakończenia postępowania kontrolnego w zakresie podatku VAT spółki, w związku ze stwierdzonym w toku tej kontroli brakiem możliwości zweryfikowania rozliczenia podatku VAT w podmiocie będącym dostawcą towarów dla Spółki, jak i podmiocie, od którego dostawca towary te nabywał.

Zmiany vatu


Zobacz książkę "VAT. Wybór orzecznictwa" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

 Sprawa trafiła do WSA w Olsztynie. Z art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT wynika, że przesłanką przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług jest konieczność dodatkowego zweryfikowania zasadności zwrotu podatku. Nie chodzi w tym przypadku oczywiście o przekonanie o istnieniu takiej konieczności, które byłoby oparte na dowolności, jako że nieuzasadnione ograniczenie prawa podatnika do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego stanowiłoby naruszenie zasady neutralności. Natomiast zdaniem sądu, przedłużenie terminów zwrotu podatku uzasadnia fakt wszczęcia przez u.k.s. postępowania kontrolnego w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za sierpień 2014 r.

Możliwość przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym właśnie w związku z potrzebą weryfikacji zasadności tego zwrotu m.in. w ramach kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego, została wprost wyrażona w art. 87 ust. 2 ustawy VAT. Przepis ten nie uzależnia możliwości wydłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku VAT od wykazania przez organ, że zwrot ten był nienależny, ale od uznania, że konieczna jest weryfikacja (sprawdzenie) zasadności tego zwrotu. Nie zawiera natomiast konkretnych przesłanek nakazujących weryfikację zasadności zwrotu. Wystarczy więc powzięta przez organ wątpliwość co do jego zasadności, co w niniejszej sprawie związane było z wszczęciem postępowania wyjaśniającego przez właściwy organ kontroli skarbowej. Dlatego zdaniem sądu, przedłużenie przez naczelnika urzędu skarbowego terminu zwrotu podatnikowi nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, było uzasadnione.

Wyrok WSA w Olsztynie z 14 maja 2015 r., I SA/Ol 148/15

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego