W przedmiotowej sprawie podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na montażu i demontażu stoisk targowych według projektu i w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Podatnik zwraca jednak uwagę, że stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie robót budowlanych zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych robót a nie treści posiadanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

A według podatnika nie jest możliwe uznanie spornego rodzaju usług, jako usług budowlanych, ponieważ roboty budowane są to roboty polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Zdaniem podatnika przychody osiągane z działalności gospodarczej w zakresie wykonywania zabudowy stoisk targowych należy sklasyfikować, jako usługi związane z organizacją kongresów, targów i wystaw.

Podatnik zwrócił się więc do organu podatkowego z pytaniem o klasyfikację według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług świadczonych przez siebie usługi, a w konsekwencji stawki podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych.

Organ podatkowy wskazał jednak, że kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Dlatego też organ podatkowy udzielił interpretacji indywidualnej w oparciu o wskazane przez podatnika grupowanie PKWiU.

Organ jednocześnie wskazał, że w przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU, zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 września 2012 r., IPTPB1/415-353/12-4/DS