W przedmiotowej sprawie przedsiębiorca w okresie trwania współwłasności majątkowej małżeńskiej nabył wraz z żoną grunt, na którym wybudował stację paliw. Przedsiębiorca zamierza sprzedać całą nieruchomość (grunt wraz z zabudowaniami). Składniki majątku, które będą przedmiotem sprzedaży stanowią środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w prowadzonej działalności gospodarczej. Przed sprzedażą stacji paliw zamierza jednak dokonać zniesienia współwłasności tej nieruchomości poprzez spłatę na rzecz małżonki jej części.

Przedsiębiorca uznał, że wydatki na rzecz żony, stanowiące spłatę jej udziału w majątku wspólnym wykorzystywanym w działalności gospodarczej męża (żona nie prowadzi działalności gospodarczej), poniesione do dnia sprzedaży, powinny stanowić koszty uzyskania przychodów ze sprzedaży stacji paliw, ponieważ stanowią koszty nabycia składników majątkowych związanych z działalnością gospodarczą.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Organ podatkowy podkreślił, że w przypadku odpłatnego zbycia wskazanych składników majątku, stanowiących środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość początkowa gruntu (od którego nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych) oraz budynków i budowli oraz pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne, które na bieżąco były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Tym samym koszty nabycia składników majątkowych, będących przedmiotem sprzedaży w całości zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (częściowo pośrednio w formie odpisów amortyzacyjnych, a częściowo w momencie ich sprzedaży). Zatem spłata dokonywana na rzecz małżonki nie może stanowić kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży przedmiotowych składników majątku, bowiem skutkowałoby to zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów dwukrotnie tych samych wydatków.

Obowiązek poniesienia wydatku na rzecz żony jest skutkiem łączących małżonków stosunków osobistych. Zapłacona małżonce kwota stanowić będzie zatem wydatek na cele osobiste przedsiębiorcy i nie jest związana z uzyskaniem (uzyskiwaniem) przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej, bądź też z zachowaniem lub zabezpieczeniem tego źródła przychodu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 grudnia 2013 r., IBPBI/1/415-945/13/AB