W przedmiotowej sprawie byli pracownicy firmy wnieśli do sądu rejonowego pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne. Firma zawarła jednak z nimi ugodę sądową, w wyniku której zobowiązała się do zapłaty na rzecz byłych pracowników odszkodowań.

Zdaniem firmy, odszkodowania na rzecz byłych pracowników wypłacone na mocy zawartej ugody sądowej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Fiskus uznał stanowisko firmy za nieprawidłowe uznając, że nieujęcie określonych odszkodowań w katalogu kosztów niepotrącalnych, zawartych w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT, nie oznacza automatycznie, iż poniesiony z tego tytułu wydatek stanowi koszty uzyskania przychodów. Wydatek musi przyczynić się do osiągnięcia przychodu. A celem zapłaty odszkodowania z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy z byłymi pracownikami jest zwolnienie się firmy z zobowiązania, a zapłata wymienionego odszkodowania nie przynosi żadnego przychodu. Kwota odszkodowania, choć wynika z wcześniej łączących strony stosunków pracy, nie jest wypłaconym zaległym wynagrodzeniem pracowników, ale swoistą dolegliwością za niezgodne z prawem działanie pracodawcy, skutkami którego nie można obciążać budżetu państwa poprzez obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Tym samym wydatek z tytułu wypłaconych odszkodowań na rzecz byłych pracowników za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 czerwca 2014 r., ITPB1/415-302/14/MP

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego