Przepis art. 231 Kodeksu cywilnego przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną w płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wynika, iż obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych informacji i obowiązek poboru przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, nie ustają lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane.

Powyższe okoliczności powodują, iż przejmujący pracowników pracodawca winien kontynuować obowiązki płatnika nałożone przepisami art. 32, 38 i 39 ustawy PIT. Jest to sytuacja odmienna od przypadku, w którym następuje zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej przez pracodawcę powiązane z likwidacją zakładu pracy i rozwiązaniem stosunków pracy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 stycznia 2012 r., IPTPB1/415-267/11-4/MD.