W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik, który nie prowadzi i nie prowadził nigdy indywidualnej działalności gospodarczej. Taką działalność prowadzi jego matka. Matka wykorzystuje w niej znak towarowy, który ma zamiar w przyszłości przekazać podatnikowi w formie darowizny. Znak nie podlegał i do dnia darowizny nie będzie podlegał amortyzacji. Po otrzymaniu darowizny, podatnik zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w której będzie wykorzystywać otrzymany znak towarowy przez okres dłuższy niż rok. Dlatego też, zamierza on wprowadzić otrzymane znak towarowy do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. W przyszłości być może podatni przystąpi do spółki i wniesie tytułem aportu ten znak towarowy.

Podatnik zapytał fiskusa czy darowizna znaku towarowego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn lub podatku dochodowego. Zdaniem podatnika nie będzie opodatkowany ani jednym ani drugim podatkiem.

Fiskus się zgodził. Organ wskazał tu odpowiednio na art. 3 pkt 2 tej ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie, z którym nie podlega nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw.

Oznacza to, że nabycie w drodze darowizny od matki znaku towarowego nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. Jest wyłączone spod władztwa tej ustawy. Tym samym, nabycie znaku towarowego przez podatnika podlegać będzie przepisom ustawy o PIT. Nie oznacza to jednak automatycznie, że czynność ta spowoduje obowiązek zapłaty podatku. W tym przypadku zastosowanie znalazł art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy PIT. Ze względu na fakt, że znak towarowy zostanie przekazany podatnikowi w drodze darowizny - a więc nieodpłatnego świadczenia, darczyńcą będzie matka podatnika, a podstawą uzyskania przychodu nie będzie stosunek pracy, praca nakładcza lub umowa będąca podstawą uzyskiwania przychodów z działalności wykonywanej osobiście, to przychód uzyskany przez Podatnika korzystać będzie ze zwolnienia z podatku PIT.

Interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach: z 24 czerwca 2015 r.,sygn. akt IBPB-1-1/4511-19/15/AB, LEX nr 266988 oraz z 2 lipca 2015 r., sygn. akt IBPB-2-1/4515-5/15/BD, LEX nr 266998

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego