Termin zwoływania rady pedagogicznej uwarunkowany jest zakończeniem egzaminów poprawkowych, które zgodnie z zapisem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych odbywają się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Sierpniowa rada pedagogiczna określi plan na cały rok>>

 

 

 

Wyznaczanie terminu sierpniowej rady pedagogicznej

Dyrektor przedszkola lub szkoły, przystępując do ustalenia terminu zebrania rady pedagogicznej, powinien dysponować wiedzą na temat ustalanych przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny, ustaleń z narady dyrektorów szkół i placówek w danym województwie, organizowanej przez kuratora oświaty, poświęconej organizacji roku szkolnego.

 

Uchwały podejmowane podczas sierpniowej rady pedagogicznej:

 1. W sprawie promowania uczniów zdających egzaminy poprawkowe (wzór nr 1);
 2. Zatwierdzenie planów pracy szkoły na kolejny rok szkolny (wzór nr 2);
 3. Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i harmonogramu dyżurów nauczycielskich;
 4. Zaopiniowanie kalendarza roku szkolnego oraz dodatkowych dni wolnych;
 5. Zaopiniowanie aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły;
 6. Zaopiniowanie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć oraz zadań dodatkowych (wzór nr 3);
 7. Zaopiniowanie przez radę pedagogiczną programów nauczania (wzór nr 4).

 

Czytaj w LEX:

 

Zadania rady dotyczące kolejnego roku szkolnego:

 • Dokonanie kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki (kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu szkołę);
 • Opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej do zaopiniowania organizacji pracy szkoły w danym roku, w tym w szczególności tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
 • Przygotowanie propozycji i przedstawienie radzie pedagogicznej do zaopiniowania przydziału stałych prac zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • Opracowanie kalendarza roku szkolnego i ustalenie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a gdy rada nie została powołana – rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego
 • Opracowanie aneksu do arkusza organizacji szkoły
 • Przygotowanie i zatwierdzenie przez radę pedagogiczną planów pracy szkoły na kolejny rok szkolny
 • Opracowanie oraz zaopiniowanie przez radę pedagogiczną tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i harmonogramu dyżurów.