Rada pedagogiczna wszystkie swoje decyzje podejmuje w formie uchwał zgodnie ze swoimi kompetencjami stanowiącymi, określonymi w art. 41 ust. 1 u.s.o. Natomiast stosownie do art. 41 ust. 2 u.s.o. rada pedagogiczna posiada kompetencje opiniodawcze, które nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał – sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej. Należy podkreślić, iż opinie nie mają charakteru wiążącego, a więc dyrektor nie musi się do nich stosować.

Sierpniowe zebranie rady pedagogicznej

Dyrektor planując sierpniowe zebranie rady pedagogicznej powinien zadbać o to, aby odbyło się ono po zakończeniu egzaminów poprawkowych i naradach organizowanych przez kuratora oświaty oraz organ prowadzący. Zgodnie z zapisem art. 40 ust. 4 i 6 u.s.o. dyrektor szkoły przygotowując zebrania rady pedagogicznej jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
Ważną kwestią dla dyrektora szkoły jest ustalenie porządku zebrania sierpniowego zebrania rady pedagogicznej, programującego nowy rok szkolny.

LEX Prawo Oświatowe - zamów dostęp testowy do programu na 7 dni>>

Porządek obrad sierpniowego zebrania rady pedagogicznej - propozycja:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia (kworum)
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
 4. Zaprezentowanie nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole
 5. Poinformowanie o przebiegu awansu zawodowego nauczycieli szkoły
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 7. Omówienie wyników egzaminu poprawkowego i podjęcie uchwały o promowaniu (lub niepromowaniu) uczniów zdających egzaminy poprawkowe
 8. Przedstawienie przez dyrektora szkoły wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016
 9. Zapoznanie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej
 10. Sprawozdanie z narad organizowanych przez kuratora oświaty i organ prowadzący.
 11. Zapoznanie z zmianami prawa oświatowego, które zaczną obowiązywać w nowym roku szkolnym
 12. Przedstawienie i zaopiniowanie (uchwała) kalendarza roku szkolnego oraz dodatkowych dni wolnych
 13. Omówienie i zatwierdzenie (uchwała) planów pracy szkoły na rok szkolny
 14. Zaopiniowanie (uchwała) aneksu do arkusza organizacyjnego szkoły
 15. Przedstawienie i zaopiniowanie (uchwała) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć oraz zadań dodatkowych
 16. Przedstawienie i zaopiniowanie (uchwała) tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i harmonogramu dyżurów
 17. Zmiany w szkolnym zestawie programów nauczania – wnioski nauczycieli i opinia (uchwała) rady pedagogicznej
 18. Powołanie zespołów przedmiotowych, problemowo- zadaniowych oraz szkolnych komisji
 19. Zapoznanie z wykonanymi pracami remontowo-modernizacyjnymi w szkole i sprawozdaniem z przeglądu obiektów należących do szkoły.


Sierpniowa rada pedagogiczna musi rozstrzygnąć o podziale zajęć>>